• Důležité oznámení našim obchodním partnerům.
  • LAO INFO

Důležité oznámení našim obchodním partnerům.

01. 09. 2015 | Ing. Pavel Kořán |

Vážený obchodní partnere,

dovolujeme si Vám tímto oznámit, že společnost LAO – průmyslové systémy, s.r.o., IČ: 257 05 512, se sídlem Na Floře 1328, 143 00 Praha 4 – Modřany, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 62830, uzavřela dne 25. 8. 2015 se společností Narran s.r.o., IČ: 018 35 483, se sídlem Bayerova 802/33, Veveří, 602 00 Brno, vedenou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 79323, smlouvu o koupi částí obchodního závodu, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k části obchodního závodu „Servisní a dokončovací závazky“„Spotřební materiál“.

V souvislosti s ustanovením § 2177 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Vám tímto sdělujeme, že dnem účinnosti tohoto převodu, která nastala dne 25. 8. 2015, přecházejí na společnost Narran s.r.o. veškeré závazky náležející k převedeným částem závodu. Převodem výše uvedených částí závodu dochází ke změně účastníků ve smlouvách uzavřených společností LAO – průmyslové systémy, s.r.o., kdy na její místo nastupuje společnost Narran s.r.o. Ke změně obsahu uzavřených smluv přitom nedochází.

Ohledně plnění v rámci převáděných částí závodu, dosud poskytovaných společností LAO – průmyslové systémy, s.r.o, se nadále obracejte na společnost Narran s.r.o. (kontaktní osoba: Ing. Pavel Dvořáček, e-mail: servis@narran.cz,
tel.: +420 511110511, www.narran.cz).

Děkujeme za pochopení a součinnost při přebírání agendy společností Narran s.r.o.

Rovněž děkujeme za naši dlouholetou spolupráci.

 

V Praze dne 25. 8. 2015

Ing. Pavel Kořán,
jednatel společnosti
LAO – průmyslové systémy, s.r.o.

 

Dear business partner,

We would like to inform you that LAO – průmyslové systémy, s.r.o., Id. No.: 257 05 512, with its registered office at Na Floře 1328, 143 00 Prague 4 – Modřany, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague under File No. C 62830, concluded on 25 August 2015 with Narran s.r.o., Id. No.: 018 35 483, with its registered office at Bayerova 802/33, Veveří, 602 00 Brno, registered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Brno under File No. C 79323, contract for purchase of a part of business enterprise, which is concerned with the transfer of ownership right to a part of business enterprise “Service and Finishing Obligations” and “Consumables”.

In connection with Section 2177 (2) of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, we hereby inform you that, as of the date of effect of this transfer, i.e. as of 25 August 2015, any and all obligations pertaining to the transferred parts of the enterprise pass to Narran s.r.o. Upon the transfer of the above specified parts of the enterprise, there are changes in the parties to the contracts concluded by LAO – průmyslové systémy, s.r.o., which is now replaced by Narran s.r.o. This will in no way change the contents of the concluded contracts.

Regarding performances in the framework of the transferred parts of the enterprise, provided so far by LAO – průmyslové systémy, s.r.o, please contact Narran s.r.o. (contact person: Ing. Pavel Dvořáček, e-mail: servis@narran.cz,
tel: +420 511110511, www.narran.cz ).

Thank you for your understanding and cooperation in taking over the agenda by Narran s.r.o.

We also thank you for our long-term cooperation.

 

In Prague, on 25 August 2015

Ing. Pavel Kořán,
Company Executive
LAO – průmyslové systémy, s.r.o.


Kategorie

Archiv newsletterů LAO Info RSS

LAO newsletter

AKTUÁLNÍ NEWSLETTER

LAO Science Info - 2/2015

Zobrazit